Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 lipca, 2006 Tytuł artykułu

Uchwały podjęte na sesji Rady Miejskiej 30.06.2006 r.

Treść artykułu

Na sesji Rady Miejskiej w Brzegu w dniu 30 czerwca 2006 roku zostały podjęte następujące uchwały:
• Nr LII/421/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: uznania za nieaktualne w całości Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg,
• Nr LII/422/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg,
• Nr LII/423/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: uchwalenia Statutu Urzędu Miasta Brzeg,
• Nr LII/424/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok,
• Nr LII/425/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok,
• Nr LII/426/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,
• Nr LII/427/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zabezpieczenia wekslem In blanco prawidłowego wydatkowania środków,
• Nr LII/428/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/353/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok,
• Nr LII/429/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok,
• Nr LII/430/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień dla zawodników i dla zasłużonych trenerów, instruktorów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
• Nr LII/431/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zbycia z mienia komunalnego prawa własności działki gruntu nr 113/2 położonej w Brzegu przy ulicy Starobrzeskiej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
• Nr LII/432/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Brzegu,
• Nr LII/433/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Brzegu,
• Nr LII/434/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Brzegu,
• Nr LII/435/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Brzegu.

W/w uchwały Rady Miejskiej dostępne są do wglądu w:
• Biurze Rady Miejskiej w Brzegu – Rynek Ratusz
• Urząd Miasta Biuro Organizacyjno-Prawne – ul. Robotnicza 12
• Biuletynie Informacji Publicznej: http:// bip.brzeg.pl

Nie zapomnij udostępnić: