Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 maja, 2006 Tytuł artykułu

Powstaje pomnik Jana Pawła II

Treść artykułu

Od połowy lutego 2006 trwa zbiórka pieniędzy na budowę w Brzegu pomnika Jana Pawła II. Spe­cjalnie powołany Społeczny Komitet Budowy Pomnika uzyskał już wszystkie niezbędne prawem po­zwolenia i zgody na upamiętnienie naszego Wielkiego Rodaka. Bur­mistrz Brzegu Wojciech Huczyński wyraził zgodę na postawienie pomnika na pl. Niepodległości, przed kościołem św. Mikołaja, a Rada Miej­ska uchwałą z dnia 24 lutego 2006 wyraziła zgodę na jego wzniesienie. Wojewoda Opolski Bogdan Toma­szek pismem z 29 marca przedsta­wił pozytywną opinię połączonych Komisji Historycznej i Konserwator­sko-Plastycznej Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Projekty pomnika przedstawiono także jego Ekscelen­cji Arcybiskupowi Marianowi Gołę­biewskiemu – Metropolicie Wro­cławskiemu, a Komisja Sztuki Sa­kralnej Kurii Metropolitalnej Wro­cławskiej pismem z dnia 21 kwiet­nia wyraziła zgodę na wykonanie i postawienie pomnika Jana Pawła II w Brzegu.

W czasie najbliższej pielgrzymki papieża Benedykta XVI-w Polsce, podczas mszy świętej 28 maja na krakowskich Błoniach poświęcony zostanie kamień węgielny brzeskie­go pomnika. Meprozet, w formie daru i swojego wkładu w dzieło bu­dowy pomnika, przygotowuje spe­cjalną tubę, która pomieści uroczy­sty akt erekcyjny. Niedługo roz­pocznie się remont placu przed ko­ściołem św. Mikołaja, na którym sta­nie pomnik.
 
Te wszystkie działania odbywały się dotąd zasadniczo bez kosztów, ale nadszedł czas realizacji dzieła zaprojektowanego przez pochodzą­cego z Brzegu rzeźbiarza Jerzego Bokrzyckiego i czas wydatków.
Zbiórka pieniędzy, prowadzona w formie wpłat na konto Komitetu i sprzedaży cegiełek, ukazuje, iż z ofiarnością naszych mieszkańców bywa różnie. Po apelach w prasie i z ambon, zgromadziliśmy środki powalające na wykonanie 3,5 metro­wego modelu pomnika w skali 1:1. Do największych do tej pory ofiaro­dawców instytucjonalnych należą Przedsiębiorstwo Robót inżynieryj­nych "Pol-Aqua" SA w Piasecznie, PWC '"Odra" Brzeg, PWiK w Brze­gu, Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Brzegu, a z ofiaro­dawców indywidualnych Jan Milun, Barbara Sereda, Leszek Ptak.
Czy wśród tych, którzy wpłacili na konto komitetu pieniądze lub za­kupili cegiełki jest już twoja firma, czy sam zakupiłeś, choć jedną ce­giełkę o najniższym nominale? Każ­da wpłata będzie bezcennym darem na rzecz budowy pomnika upamięt­niającego naszego Wielkiego Jana Pawła II, który odnowił oblicze zie­mi, zmieniając bieg dziejów świata w każdym jego wymiarze.
Aby zrealizować ambitny cel od­słonięcia monumentu w dniu 16 paź­dziernika 2006 konieczna jest nasza ofiarność. Niech każdy z nas poświę­ci trochę środków na szczytną ideę upamiętnienia Jana Pawła II.
 

PARAFIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA W BRZEGU
BZ WBK W BRZEGU NR 92 1090 2141 0000 0001 0440 9237
DAROWIZNA NA BUDOWĘ POMNIKA PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BRZEGU.

 
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II
Nie zapomnij udostępnić: