Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 kwietnia, 2006 Tytuł artykułu

Mieszkańcy Brzegu – nie czekajcie z wymianą dowodu osobistego!

Treść artykułu

Wszystkie dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001 roku tracą ważność 31 grudnia 2007 roku – ten termin nie będzie przedłużony ! 

Ustawodawca określił harmonogram wymiany tych dowodów, w poszczególnych latach:
1) od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. – wydanych w
latach 1962-1972,
2) od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. – wydanych w latach 1973-1980,
3) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – wydanych w latach 1981-1991,
4) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. – wydanych w latach 1992 -1995,
5) od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – wydanych w latach 1996-2000.
O wymianie dowodu osobistego należy niezwłocznie powiadomić Urząd Skarbowy w Brzegu. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, dla których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem tego płatnika. Natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący działalności gospodarczej, dla których obowiązek aktualizowania danych wynika z faktu otrzymania dowodu osobistego, mogą dokonać tego zgłoszenia za pośrednictwem Biura Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta, lub bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym.
Opłata za dowód osobisty wynosi 30zł. Taką kwotę należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Brzegu (dotyczy tylko mieszkańców miasta Brzegu) na nazwisko osoby ubiegającej się o dowód osobisty.
Z opłaty za dowód osobisty zwolnione są osoby:
– ubiegające się o wymianę dowodu osobistego z powodu wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
– zobowiązane do wymiany dowodu z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu,
– które utraciły dowód osobisty w wyniku klęski żywiołowej,
– przebywające w domach pomocy społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną ,
– małoletnie przebywające całodobowo w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

W razie utraty dowodu należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić najbliższy organ gminy wydający dowody osobiste, który wyda w takiej sytuacji wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. Zaświadczenie to jest ważne do czasu otrzymania nowego dowodu osobistego.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można pobrać w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Urzędzie Miasta Brzegu pokój 102.

Krystyna Nowakowska – Bider
Kierownik Biura Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: