Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 lutego, 2006 Tytuł artykułu

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.02.2006 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.01.2006 r.
4) Sprawozdanie burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2006 rok.
7) Informacja Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. przygotowań wobec zagrożenia powodziowego.
8) Nowe kierunki działania Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Brzegu.
9) Ochrona zwierząt na terenia miasta:
a) Informacja Burmistrza;
b) Informacja Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
10) Informacja na temat funkcjonowania Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
11) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) wzniesienia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu Niepodległości w Brzegu (druk nr 1);
b) likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Budynkami Mieszkalnymi w Brzegu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Zarząd Nieruchomości Miejskich (druk nr 2);
c) likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu (druk nr 3);
d) zmian w budżecie miasta na 2006 rok (druk nr 4, 5, 6);
e) określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych uprawnionych do utworzenia rachunku dochodów własnych (druk nr 7);
f) zmiany uchwały w sprawie Programu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych dla Gminy Miasto Brzeg (druk nr 8);
g) zbycia nieruchomości (druk nr 9);
h) zbycia nieruchomości i udzielenia bonifikaty (druk nr 10);
i) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Brzeg (druk nr 11).
12) Aktualny stan brzeskiego sportu – blaski i cienie.
13) Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży:
a) Informacja Burmistrza;
b) Informacja Szkolnego Związku Sportowego.
14) Analiza preliminarza wydatków i faktycznego wykonania akcji letniej dzieci i młodzieży w 2005 roku.
15) Odpowiedzi na interpelacje radnych.
16) Wolne wnioski i informacje.
17) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Nie zapomnij udostępnić: