Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 marca, 2024 Tytuł artykułu

W hołdzie Kresowianom

Treść artykułu
Brzeg to wyjątkowe miasto na mapie Polski. Jest swoistym tyglem, w którym mieszają się: bogata piastowska przeszłość, wielokulturowa, złożona historia Śląska i powojenne losy mieszkańców Polski. Ścieżki życia brzeżan są odzwierciedleniem losów wielu Polaków, którzy po zakończeniu II Wojny Światowej, jako obywatele dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej zmuszeni byli do opuszczenia swych rodzinnych stron i do wędrówki na zachód.
W kwietniu 1945 r. przybyła do Brzegu pierwsza grupa Polaków, by przygotować miejsce dla nowych osiedleńców – mieszkańców Tarnopola, Lwowa, Wilna i wielu mniejszych miejscowości. W Brzegu i okolicach znaleźli nowy dom, zostawiając za sobą przeszłość, często tragiczną, o której nie można było głośno mówić. Rzesze uchodźców z dawnych ziem wschodnich zasiedliły obszar dzisiejszych województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego. Wraz z upadkiem w Polsce komunizmu można było przyznać się do swoich korzeni i głośno mówić o przeszłości, także tej związanej z tzw. „tragedią wołyńską”.
Od kilkudziesięciu lat w Polsce podejmowany był temat miejsca, w którym możliwe byłoby badanie i upamiętnienie powojennych losów tych Polaków, którzy musieli opuścić swe rodzinne strony i osiedlić się na tzw. Ziemiach Zachodnich. Wiele środowisk kresowych wskazywało Brzeg jako idealne miejsce do organizacji takiej placówki. Odpowiadając na takie zapotrzebowanie, będąc właścicielem historycznego obiektu, tj. dawnej siedziby renesansowego Gimnasium Illustre, władze Brzegu zaproponowały ten właśnie niezagospodarowany obiekt jako siedzibę przyszłego muzeum. Wskazanie Gimnazjum Piastowskiego dawało też szansę na ratowanie ważnego z punktu widzenia historii Brzegu i Śląska obiektu.
Gmach wzniesiony staraniem księcia brzeskiego Jerzego II w latach 1564–1569, przez włoskiego architekta Jakuba Parra – twórcy tak silnie związanego z Brzegiem, przez stulecia pełnił rolę edukacyjną. Był miejscem, w którym pośród jednego z najbogatszych śląskich nowożytnych zbiorów bibliotecznych, przez dziesiątki laty przechowywana była m.in. średniowieczna rękopiśmienna Legenda o św. Jadwidze, zwana Kodeksem Lubińskim. Obiekt bardzo dobrze wpisywał się w logikę przedsięwzięcia, łączył piastowską przeszłość Brzegu i Śląska, wielowiekową, edukacyjną rolę dla całej historycznej dzielnicy z powojenną migracją oraz bagażem doświadczeń i dziedzictwem przyniesionym wraz z nowymi mieszkańcami Brzegu, z terenów które po II Wojnie Światowej znalazły się poza granicami dzisiejszej Polski. Obiekt zlokalizowany jest w centrum historycznego miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Piastów Śląskich, który od 2018 r. posiada status pomnika historii.
Rozmowy dotyczące adaptacji dawnego Gimnazjum Piastowskiego do nowych celów zapoczątkowano pod koniec 2015 r. Już w lutym 2016 r. Gmina Brzeg podpisała umowę z pracownią projektową Nizio Design Mirosława Nizio, autora m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, na przygotowanie koncepcji zagospodarowania gmachu dawnego Gimnazjum Piastowskiego wraz z programem merytorycznym przyszłego Muzeum. Warto przy tym zaznaczyć, że zaproponowana przez pracownię Nizio Design koncepcja nie tylko skupiła się na adaptacji samego obiektu. Wyznaczyła także nowe funkcje dla placówki, w których uwzględniona została kwestia takiego przygotowania obiektu, żeby spełniał rolę centrum wiedzy o przeszłości dawnych ziem wschodnich, ośrodka badawczego gromadzącego zbiory, popularyzatorskiego miejsca umożliwiającego organizację sympozjów, konferencji, a nawet miejsca warsztatów praktycznych w zakresie np. kresowej kuchni (restauracja) czy rękodzieła.
W październiku 2016 r. Rada Miejska Brzegu podjęła uchwałę nr XXV/278/16 z dn. 28.10.2016 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla idei utworzenia w Brzegu Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, którego siedzibę miałby stanowić budynek dawnego Gimnazjum Piastowskiego. Równolegle z pracami koncepcyjnymi władze Gminy rozpoczęły działania w celu uzyskania jak najszerszego poparcia ze strony środowisk kresowych, naukowców zajmujących się Kresami oraz poparcia ze strony władz samorządowych województw opolskiego i dolnośląskiego. Ideę utworzenia Muzeum poparło wiele osób, w tym m.in. Wojewoda Opolski, Wojewoda Dolnośląski, znawca Kresów prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, Anna Maria Anders, Witold Listowski – prezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie –Koźlu, Jan Skalski – Prezes Światowego Kongresu Kresowian, ś.p. Alicja Zbyryt – ówczesna prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oddział w Brzegu, liczne grono parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz ‘15 z terenu województw opolskiego i dolnośląskiego z panem posłem Pawłem Kukizem na czele. Ideę poparli także prezydent Opola, prezydent Wrocławia, starostowie brzeski i oławski, przedstawiciele muzealników, w tym m.in. dr Romuald Nowak oraz władze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, które podjęły w tej sprawie stosowną uchwałę. Inicjatywa spotkała się z wielką przychylnością ze strony duchowieństwa Archidiecezji Wrocławskiej. Wielkimi orędownikiem powstania w Brzegu Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów jest Jego Eminencja ks. Abp Józef Kupny – Metropolita Wrocławski. W sprawę zaangażowany jest również wieloletni kapelan środowisk kresowych ks. prałat Bolesław Robaczek. Poparcie dla idei powołania w Brzegu Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów stosownymi uchwałami wyraziły organizacje kresowe: Światowy Kongres Kresowian – podczas zjazdu w Częstochowie w lipcu 2016 r., delegaci środowisk kresowych, biorący udział w Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich we Wrocławiu – we wrześniu 2016 r. oraz prezydium Zjazdu Tarnopolan, które podjęło stosowną uchwałę podczas zjazdu zorganizowanego w Krakowie w 2018 r. Podczas tego ostatniego swoją przychylność dla idei powołania w Brzegu Narodowego Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów wyraził ś.p. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – kapelan środowisk kresowych.
O zamierzeniach gminy w licznych pismach informowani byli Prezydent Andrzej Duda, Premier Mateusz Morawiecki, Wicepremier Minister Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. W międzyczasie w działania związane z utrwaleniem dziedzictwa dawnych ziem II Rzeczpospolitej włączyło się Muzeum Piastów Śląskich, czego ukoronowaniem było otwarcie w 2019 r. wystawy stałej, zatytułowanej „Kresy. Ocalone wspomnienia” oraz uruchomienie zbiórki artefaktów związanych z szeroko pojętymi kresami. Finansowego wsparcia dla przygotowanej ekspozycji udzieliły Gmina Brzeg oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Przełom w dążeniu do utworzenia w Brzegu Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów nastąpił w lutym 2021 r. Zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu placówka taka mogłaby powstać jako oddział Muzeum Piastów Śląskich w budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego. W wyniku rozmów prowadzonych pomiędzy władzami Gminy Brzeg, dyrekcją Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, instytucjami prowadzącymi Muzeum Piastów Śląskich tj.: Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Starostwem Powiatowym w Brzegu ustalono, że Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów może zostać powołane jako oddział Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Chęć realizacji nowej placówki, jako oddziału Muzeum Piastów Śląskich wyraził dyrektor dr Dariusz Byczkowski. Zgodę na utworzenie nowego oddziału wyraziły podmioty współprowadzące Muzeum Piastów Śląskich tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Brzegu. Koncepcja Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, której przygotowanie w 2016 r. zleciła Gmina Brzeg, została przekazana za pośrednictwem brzeskiego Muzeum Piastów Śląskich do Ministerstwa i tam wstępnie zaakceptowana.
Ostatecznie 23 kwietnia 2021 r. wpłynęło pismo Wicepremiera, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego, który jako główny współprowadzący brzeskie Muzeum Piastów Śląskich, wyraził akceptację dla przejęcia przez Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu obiektu dawnego Gimnasium Illustre na potrzeby planowanego oddziału Muzeum Piastów Śląskich oraz o zobowiązaniu się Ministerstwa do współfinansowania adaptacji przedmiotowego obiektu na potrzeby Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Tym samym urealniła się możliwość remontu obiektu i utworzenia w nim placówki, o której powstanie Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak intensywnie zabiegał od kilku lat. Warunkiem powołania przedmiotowej placówki było przekazanie majątku Gminy Brzeg w postaci budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu na rzecz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
Podjęta 29 kwietnia 2021 r. uchwała dotyczyła przekazania, na rzecz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, w drodze darowizny, zabudowanych działek gruntu nr 423/4 i 424/1 o łącznej pow. 0,4037 ha, położonych w Brzegu przy Placu Moniuszki 1 i ulicy Bolesława Chrobrego. Nieruchomość zabudowana jest m.in budynkiem dawnego Gimnasium Illustre wpisanego do rejestru zabytków Województwa Opolskiego pod numerem rejestru 236/58. Na darowanej nieruchomości ma powstać Muzeum Kultury i Dziedzictwa Kresów, jako oddział Muzeum Piastów Śląskich. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zobowiązało się do współfinansowania przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu, na darowanej nieruchomości, planowanego muzeum.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem E1.U – teren zabudowy usługowej. Wartość księgowa nieruchomości (brutto) wynosi: 1 662 069,39 zł. W myśl art. 13 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami darowizny nieruchomości, stanowiącej własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy za zgodą rady.
Po podjęciu przez Radę Miejską Brzegu uchwały wyrażającej zgodę na nieodpłatne przekazanie budynku Gimnazjum Piastowskiego na rzecz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 30 kwietnia 2021 r. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu dr Dariusz Byczkowski podpisali list intencyjny, rozpoczynający proces nieodpłatnego przekazania budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego do majątku Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
List intencyjny został zawarty zgodnie z sugestią prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który przekazał informacje, że resort podejmie starania o uruchomienie Muzeum Kultury i Dziedzictwa Kresów jako oddział brzeskiego Muzeum Piastów Śląskich.
29 października 2021 r. nastąpiło protokolarne przekazanie budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego, w którym ma być utworzone Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Reprezentujący Gminę Brzeg Burmistrz Jerzy Wrębiak przekazał nieruchomość w ręce Starosty Jacka Monkiewicza, reprezentującego Skarb Państwa, który równocześnie przekazał obiekt na rzecz Muzeum Piastów Śląskich, które reprezentował Dyrektor Muzeum Dariusz Byczkowski. Nastąpiło wówczas również trójstronne podpisanie umów notarialnych, w wyniku których Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oficjalnie stało się właścicielem przekazanej nieruchomości. To wydarzenie było konsekwencją podjętej 29 kwietnia 2021 r. uchwały Rady Miejskiej Brzegu, dotyczącej przekazania na rzecz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, w drodze darowizny, zabudowanych działek gruntu nr 423/4 i 424/1 o łącznej pow. 0,4037 ha, położonych w Brzegu przy Placu Moniuszki 1 i ulicy Bolesława Chrobrego, w celu utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów.
8 marca 2022 r., w celu rozpoczęcia prac nad profilem przyszłej placówki, powołane zostało Kolegium doradcze, na czele którego stanął dr hab. Łukasz Gaweł – dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. W skład kolegium weszli m.in. polscy muzealnicy, osoby merytorycznie przygotowane do prowadzenia procesu inwestycyjnego, przedstawiciele samorządu lokalnego i urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym: Paulina Florjanowicz – Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Agnieszka Kamińska – Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja – były Rektor UO, pracownik naukowy UO, badacz dziedzictwa i kultury Kresów Rzeczpospolitej, Dr Marcin Gapski – zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie, Dr hab. Andrzej Betlej – Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki, Dr hab. Łukasz Gaweł – Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, Dr Marek Mutor – Dyrektor Centrum Historii Zajezdnia – Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, Dr hab. Piotr Oszczanowski – Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Elżbieta Molak – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, Wojewódzka Konserwator Zabytków w Opolu, Grzegorz Naumowicz z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Inż. Jan Sadowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Invesdim Opole Sp. z o.o. – nadzory budowlane, Dr hab. Mariusz Sawicki – Kierownik Katedry Instytut Historii Powszechnej i Polski do końca XVIII w. UO, Dr hab. Inż. arch. Andrzej Legendziewicz z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Katedra Konserwacji Architektury i Rewaloryzacji Krajobrazu Kulturowego, specjalista ds. konserwacji zabytków, Dr Bartosz Kuświk – Dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu oraz Jacek Monkiewicz, Starosta Powiatu Brzeskiego i Jerzy Wrębiak, Burmistrz Brzegu.
Zadaniem tego gremium jest przygotowanie, opiniowanie oraz inicjowanie kierunków działań związanych z procesem tworzenia Muzeum Kultury i Dziedzictwa Kresów, jako oddziału Muzeum Piastów Śląskich. Kolegium sprawuje nadzór nad kierunkami zagospodarowania obiektu dawnego Gimnazjum Piastowskiego, zaczynając od prac koncepcyjnych, następnie projektowych poprzez wykonawcze i budowlane, a finalnie nadzór merytoryczny nad gromadzeniem zbiorów i uruchomieniem obiektu.
Zgodnie z uchwałą Kolegium, podjętą podczas pierwszego posiedzenia w marcu 2022 r., dyrektor MPŚl został zobowiązany do rozpoczęcia procedur związanych z przeprowadzeniem badań, w celu zebrania jak najszerszej wiedzy odnośnie samego obiektu, potrzeb związanych z jego zagospodarowaniem oraz zapotrzebowania społecznego na tego typu placówkę. W drugim kwartale 2022 r. przystąpiono do procedur związanych z wyłonieniem wykonawców badań. Do końca 2022 r. wykonano badania w zakresie rozeznania architektonicznego, konserwatorskiego i stanu konstrukcji budynku. Przeprowadzono również sondażowe badania archeologiczne we wnętrzu obiektu. Wyniki przeprowadzonych badań zostały uwzględnione w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.
W październiku 2023 r., decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, MPŚl otrzymało dotację celową na przeprowadzenie procesu wyłonienia inwestora zastępczego na cały okres trwania zadania inwestycyjnego wraz z opracowaniem projektu wykonawczego na utworzenie w dawnym budynku Gimnazjum Piastowskiego – Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów.
W grudniu 2023 r. sfinalizowano prace rozbiórkowo-porządkowe i badania archeologiczne przy Gimnazjum Piastowskim – wyburzono łącznik łączący gmach gimnazjum z powojennym budynkiem biurowym od strony ulicy Długiej, rozebrano stojące na dziedzińcu garaże oraz wykonano badania archeologiczne.
W lutym 2024 r., w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o wstrzymaniu zaplanowanych prac. W styczniu miała zostać podpisana umowa na pełnienie funkcji inwestora zastępczego i przebudowę budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego na cele muzealne, ale tak się jednak nie stało. Według stanowiska Muzeum Piastów Śląskich, resort nakazał zaniechania inwestycji, tłumacząc decyzję ograniczeniami finansowymi.
Powstające Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu to ratowanie historycznego obiektu od całkowitej ruiny, a także, przede wszystkim, oddanie hołdu i szacunku wielu pokoleniom pochodzącym z Kresów, o których przez lata zapominano. Miejmy nadzieję, że ta niezwykle ważna inwestycja wkrótce zostanie wznowiona…
Nie zapomnij udostępnić: