Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 lutego, 2024 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg wspiera Seniorów – działania prowadzone w ramach polityki senioralnej

Treść artykułu

Duży procent społeczeństwa w naszym mieście jest w wieku senioralnym, dlatego jednym z priorytetów dla Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka jest otoczenie starszych osób szczególną opieką. Ogólny koszt kwot przeznaczonych na politykę senioralną w 2023 roku wyniósł około 4 800 000 złotych.

Jednym z celów strategicznych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest utrzymanie osób starszych, niepełnosprawnych i osób chorych, jak najdłużej w środowisku zamieszkania i zapewnienia im opieki. Wyzwaniem dla polityki senioralnej jest zwiększający się udział osób starszych w populacji i przygotowanie się na wiele społecznych i ekonomicznych konsekwencji tego zjawiska.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowywał pobyt 130 mieszkańców Brzegu w domach pomocy społecznej na ogólną kwotę: 4 725 727 zł., w tym dla 65 osób w wieku senioralnym na kwotę: 2 021 131 zł.

Jedną z form pomocy udzielanej osobom starszym są zasiłki z pomocy społecznej udzielane zarówno w formie świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych. W roku 2023 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Brzegu udzielił wspomnianych zasiłków dla 221 osób w wieku senioralnym na łączną kwotę: 910 938 zł. Ponadto na bieżąco realizowana jest praca socjalna przez pracowników MOPS-u, na rzecz osób starszych.

Zakres usług opiekuńczych realizowanych na rzecz osób starszych

Usługi opiekuńcze tworzą zróżnicowaną grupę świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej. W koszyku usług znajdują się usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze obejmują czynności o charakterze gospodarczym oraz pielęgnacyjnym. Koszt usług opiekuńczych w 2023 roku dla 105 osób w wieku senioralnym wyniósł: 820 596 zł.

Obecnie realizowany jest program pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, realizuje usługi opiekuńcze poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W ramach programu 44 seniorów zostało wyposażonych w „opaski bezpieczeństwa”. Koszt programu w 2023 roku wyniósł: 8 800 zł., z czego koszt dofinansowania to kwota: 7 040 zł. Realizowany jest również projekt „opieka wytchnieniowa”, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

W ramach projektu „Niezależne życie” w Brzegu zostało utworzone mieszkanie wspomagane. Lokal został gruntownie wyremontowany oraz dostosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Pobyt w mieszkaniu wspomaganym – poprzez wielostronne i kompleksowe wsparcie, pozwoli osobom chorym jak najdłużej pozostać w środowisku lokalnym i odsunąć w czasie moment umieszczenia w placówce całodobowej opieki.

W odpowiedzi na wnioski kierowane ze środowisk senioralnych, od dnia 1 marca 2020 roku, w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, utworzono Brzeskie Centrum Seniora oraz stanowisko konsultanta ds. polityki senioralnej, których zadaniem jest koordynowanie wszelkich działań podejmowanych przez Gminę Brzeg na rzecz seniorów. W 2023r. koszt funkcjonowania Brzeskiego Centrum Seniora wyniósł: 1 020 476,17 zł.

Gmina Brzeg wspiera też organizacje pozarządowe, funkcjonujące na terenie naszego miasta i związane ze środowiskiem senioralnym. W 2022 roku na Placu Moniuszki otwarto Dom Trzeciego Sektora, w którym swoją siedzibę ma między innymi Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Nie zapomnij udostępnić: