Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 lutego, 2024 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 29 lutego 2024 r. o godzinie 9.00 w Sali Stropowej Ratusza w Brzegu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19.12.2023 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Miejskiej za rok 2023.
7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Stałych za rok 2023.
8. Przyjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2024 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2024 rok (druk nr 1),
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 2),
c) w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela miasta Brzegu (druk nr 3),
d) w sprawie : określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości dochodu dla lokali mieszkalnych położonych w Brzegu przy ul. Chocimskiej budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu dopłat (druk nr 4),
e) w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Mikołaja z siedzibą w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 9, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 5),
f) w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Marszałka Piłsudskiego 1 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 6),
g) w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z siedzibą w Brzegu przy ul. Pańskiej 1, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 7),
h) w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 8 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 8),
i) w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Jana Pawła II 18 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 9),
j) w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z siedzibą w Brzegu przy ul. Pańskiej 1, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 10),
k) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy Brzeg (druk nr 11),
l) w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu, obejmującej działkę gruntu nr 242/35 (druk nr 12),
ł) w sprawie: sprzedaży, stanowiącego własność Gminy Brzeg, lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Nysańskiej 3 w Brzegu (druk nr 13),
m) w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu (druk nr 14),
n) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (druk nr 15),
o) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów (druk nr 16),
p) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 17),
r) w sprawie opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg (druk nr 18),
s) w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (druk nr 19),
t) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania (druk nr 20)
t) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania (druk nr 20),
u) w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu (druk nr 21),
w) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzegu (druk nr 22).
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad LXVII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
Grzegorz Chrzanowski

Nie zapomnij udostępnić: