Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 grudnia, 2005 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.12.2005 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 25.11.2005 r.
4) Wręczenie brązowej odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.
5) Sprawozdanie burmistrza z bieżącej działalności.
6) Interpelacje i wnioski radnych.
7) Przyjęcie budżetu miasta Brzegu na 2006 rok:
a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
b) Odczytanie opinii o projekcie uchwały budżetowej:
– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej;
– związków zawodowych.
c) Odczytanie opinii komisji Rady oraz stanowiska Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego.
d) Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii komisji i proponowanych autopoprawek Burmistrza.
e) Dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi zmianami do projektu budżetu.
f) Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brzeg na 2006 rok (druk nr 1).
8) Ocena realizacji wybranych uchwał RM podjętych w 2005 roku.
9) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania nazwy rondu publicznemu (druk nr 2);
b) zmian w budżecie miasta na 2005 rok (druk nr 3, 4);
c) udzielenia zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Miasta Brzeg oraz miejskich jednostek organizacyjnych( druk nr 5);
d) poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o.(druk nr 6);
e) przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk nr 7);
f) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (druk nr 8);
g) Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Miasto Brzeg na 2006 rok (druk nr 9);
h) zbycia z mienia komunalnego lokalu użytkowego wraz z ułamkową częścią przynależnego gruntu w budynku przy ul. Armii Krajowej nr 1 (druk nr 10);
i) opinii dotyczącej przydziału lokalu mieszkalnego (druk nr 11, 12, 13);
j) zmiany uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Brzeg (druk nr 14);
k) zmiany uchwały w sprawie Programu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych dla Gminy Miasto Brzeg (druk nr 15);
l) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu (druk nr 16);
m) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta w Brzegu (druk nr 17);
n) odwołania ze stanowiska Skarbnika Miasta Brzegu (druk nr 18);
o) powołania Skarbnika Miasta Brzegu (druk nr 19);
p) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Brzegu oraz Dyrektora Zarządu Budynkami Mieszkalnymi dotyczącej przydziału lokalu mieszkalnego (druk nr 20).
10) Odpowiedzi na interpelacje radnych.
11) Wolne wnioski i informacje.
12) Zamknięcie obrad sesji.
Wiecej informacji na temat porzadku obrad mozna uzyskać na stronie internetowej http://www.bip.brzeg.pl 
Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału. 

Jan Gil
Przewodniczący Rady Miejskiej

Nie zapomnij udostępnić: