Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 31 stycznia, 2024 Tytuł artykułu

Konsultacje Społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2024

Treść artykułu

Zarządzenie nr 4650/2024
Burmistrza Brzegu
z dnia 31.01.2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie w sprawie: projektu uchwały Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.), oraz § 1, § 3 ust. 1 pkt 2, § 4 ust. 3 oraz § 5 Uchwały
nr LXIII/704/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji (Dz.U. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 131, poz.1495), zarządzam, co następuje:

§1
Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2024.

§2
1. Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały publikuje się:
1) na stronie internetowej – www.brzeg.pl;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.brzeg.pl.

§3
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia projektu uchwały, w sposób określony w § 2.

§4
Konsultacje będą przeprowadzone poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej na „Formularzu Zgłaszania Uwag”
stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§5
Opinie należy składać w terminie określonym w § 3 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
sylwia.jankowska@brzeg.pl

§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. organizacji pozarządowych.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisano podpisem elektronicznym
Burmistrz
(-) Jerzy Wrębia

Program-opieki-nad-bezdomnymi-zwierzetami-2024-do-konsultacji.pdf

Program-opieki-nad-bezdomnymi-zwierzetami-2024-do-konsultacji.pdf
Format: pdf Data publikacji: 2024-01-31 14:06:59
Formularz zgłoszenia uwag
Format: pdf Data publikacji: 2024-01-31 14:07:29
Ogłoszenie
Format: pdf Data publikacji: 2024-01-31 14:07:50
Nie zapomnij udostępnić: