Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 stycznia, 2024 Tytuł artykułu

Nabór uzupełniający – granty PPGR

Treść artykułu

W związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych dla uczniów i nauczycieli (Dz. U. z 2023r. poz. 1369 ze zm.) i rozwiązaniem umowy darowizny i zwrotem do Gminy Brzeg laptopów z projektu „Granty PPGR” Burmistrz Brzegu ogłasza nabór uzupełniający wniosków o przyznanie wsparcia w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Granty PPGR”,

Przedmiotem wsparcia są 2 używane laptopy przez uczniów klas czwartych, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach programu „Laptop dla ucznia”.

Nabór uzupełniający skierowany jest do mieszkańców Gminy Brzeg spełniających wymogi projektu grantowego dostępne na stronie www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Warunkiem aplikowania o wsparcie jest złożenie kompletnego, prawidłowo wypełnionego i spełniających kryteria naboru wniosku tj. oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość

Za kompletny uznaje się prawidłowo wypełnionych wniosek, do którego wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek, dzięki którym zasadnym jest otrzymanie wsparcia w ramach projektu Granty PPGR tj.:
a) zaświadczenie o zatrudnieniu w PGR, świadectwo pracy z PGR, legitymacja służbowa, odcinki listy płac/ wynagrodzeń, dyplomy, dokumenty z innych instytucji publicznych – w celu potwierdzenie faktu pracowania w PGR.
b) kserokopia aktów stanu cywilnego (akty urodzenia dziecka, opiekunów prawnych, akty małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska, akty zgonu) – w celu potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej:
c) zaświadczenie o zameldowaniu, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp. – w celu potwierdzenia faktu zamieszkania przez członka rodziny (dziadka, pradziadka…) w gminie, w której istniał niegdyś PPGR, w którym był zatrudniony;
d) zaświadczenie ze szkoły, w której uczy się dziecko – w celu potwierdzenie miejsca zamieszkania oraz nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tych rzeczy;
e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wnioski należy składać w wersji papierowej na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg do 26.01.2024r. do godz. 15.00.
Wnioski złożone po terminie naboru bądź zawierające braki formalne będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Przy wyborze wniosków decyduje kolejność złożenia kompletnych, prawidłowo wypełnionych i spełniających kryteria naboru wniosków.

Rodzice uczniów/uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość wyłonieni w naborze uzupełniającym, podlegają procedurze weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Brzeg określonej Zarządzeniem Nr 2991/2022 Burmistrza Brzegu z dnia 04.07.2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Brzeg.

Materiały

Zalacznik nr 7 -Wzór oswiadczenia rodzica opiekuna prawnego
Format: doc Data publikacji: 2024-01-12 13:49:08
Zalacznik nr 8 -Wzór oswiadczenia osoby skladajacej oswiadczenie we własnym imieniu
Format: doc Data publikacji: 2024-01-12 13:49:10
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Format: doc Data publikacji: 2024-01-12 13:49:11
klauzula-informacyjna-dla-programu-PGR
Format: docx Data publikacji: 2024-01-12 13:49:12
zaswiadczenie ze szkoly
Format: docx Data publikacji: 2024-01-22 12:37:58
Nie zapomnij udostępnić: