Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 listopada, 2023 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu ogłasza z dniem 28.11.2023 r. przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie:

1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg,

2) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.

Opinie należy składać w terminie do dnia 12.12.2023 r. na formularzu zgłaszania uwag, w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sylwia.jankowska@brzeg.pl.

Podpisano podpisem elektronicznym
Burmistrz Brzegu
(-) Jerzy Wrębiak

Materiał

projekt Uchwały - Regulamin 23.11.2023
Format: pdf Data publikacji: 2023-11-28 10:36:18
projekt uchwały - górne stawki 23.11.2023
Format: pdf Data publikacji: 2023-11-28 10:36:21
Formularz zgłoszenia uwag
Format: pdf Data publikacji: 2023-11-28 10:36:22
Ogłoszenie
Format: pdf Data publikacji: 2023-11-28 10:36:23
Zarządzenie
Format: pdf Data publikacji: 2023-11-28 10:36:24
Nie zapomnij udostępnić: