Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 września, 2005 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej – 30 września 2005 r.

Treść artykułu

Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Brzegu odbędzie się w dniu 30.09.2005 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 26.08.2005 r. i 1.09.2005 r.
4. Sprawozdanie burmistrza z bieżącej działalności.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Problemy lecznictwa na terenie miasta.
7. Informacja na temat aktualnego stanu bezrobocia w mieście.
8. Stan bezpieczeństwa w mieście:
a) Informacja Powiatowej Policji w Brzegu;
b) Informacja Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu;
c) Informacja Straży Miejskiej w Brzegu.
9. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 r.
10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2005 rok (druk nr 1);
b) zmian do uchwały Nr XXVIII/203/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasto Brzeg (druk nr 2);
c) zmiany uchwały w sprawie Programu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych dla Gminy Miasto Brzeg (druk nr 3);
d) zmiany uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Brzeg (druk nr 4);
e) nazw placów publicznych (druk nr 5).
11. Informacja na temat stanu technicznego oraz wyposażenia cmentarzy komunalnych – potrzeby inwestycyjne.
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Obradom radnych przysłuchiwać może się każdy chętny. ZAPRASZAMY!

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Gil

Nie zapomnij udostępnić: