Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 czerwca, 2023 Tytuł artykułu

Noc w ratuszu

Treść artykułu

W ramach Dni Księstwa Brzeskiego, odbywających się w ten weekend w Brzegu, jedną z atrakcji było nocne zwiedzanie ratusza. Taka forma odkrywania śląskiej perły renesansu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. To nowa inicjatywa, która została stworzona jako odpowiedź na zróżnicowane potrzeby odbiorców.

Dzieje siedziby Rady Miejskiej w Brzegu sięgają czasów średniowiecza, a dokładnie XIII i XIV wieku, jednak dzisiejszy kształt obiekt ten zyskał po przebudowie, związanej z pożarem w 1569 roku. Wtedy to pra­ca­mi nad znisz­czo­nym gma­chem żywo in­te­re­so­wał się ksią­żę brze­ski Je­rzy II Piast, któ­ry im pa­tro­no­wał i je wspie­rał. Przy od­bu­do­wie dzia­ła­li wy­bit­ni wło­scy ar­chi­tek­ci: Ja­kub Parr i Ber­nard Niu­ron. Pod ich wpły­wem po­wstał re­pre­zen­ta­cyj­ny bu­dy­nek ma­ją­cy for­mę pa­ła­cu miej­skie­go.

Idea nocnego zwiedzania ratusza miała na celu przybliżenie, zarówno mieszkańcom, jak i gościom fascynującej historii zabytku. Wszyscy znużeni tradycyjnymi formami wycieczek mogli spróbować czegoś nowego. Zwiedzanie odbyło się w trzech turach. Późna pora pobudziła wyobraźnię uczestników, co pomogło odnieść wrażenie, że podróżuje się w czasie, śledząc losy dawnych mieszkańców Brzegu.

Ratusz w ciągu kolejnych stuleci był poddawany tylko lekkim modernizacjom, które nie zaburzyły jego renesansowej estetyki. Od czasów szesnastowiecznej przebudowy nigdy nie został zniszczony, nawet podczas II wojny światowej. To gmach ory­gi­nal­ny, po­sia­da­ją­cy w du­żej mie­rze au­ten­tycz­ną sub­stan­cję.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzania, po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 538 280 500.

 

Nie zapomnij udostępnić: