Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 kwietnia, 2023 Tytuł artykułu

Czy brzeski Rynek zostanie zrewitalizowany?

Treść artykułu

W związku z przekazaną na stronie Urzędu Miasta w Brzegu informacją o zmianie sposobu korzystania z Rynku oraz wyrażanymi na ten temat różnymi opiniami, przypominamy działania podejmowane przez Burmistrza, których celem była kompleksowa rewitalizacja tej najcenniejszej i najbardziej reprezentacyjnej przestrzeni w mieście.

Pierwszym takim działaniem było podjęcie w 2015 r. prac służących utworzeniu w Brzegu Parku Kulturowego, celem stopniowego wprowadzania w życie zasad służących poprawie jakości chronionej przestrzeni. Następnie w roku 2018 podjęto prace nad przeprowadzeniem, na podstawie umowy pomiędzy Gminą Brzeg a Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Opolu (SARP), ogólnopolskiego konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury. Na ogłoszony 24 lipca 2019 r. konkurs wpłynęło 15 prac, z których sąd konkursowy powołany przez SARP wyłonił nagrodzone prace, łącznie z tą, która zdobyła I nagrodę. Główną nagrodą w konkursie było podpisanie z autorami zwycięskiej pracy umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta była niezbędna do ubiegania się przez Gminę Brzeg o środki zewnętrzne na przebudowę rynku, a szanse uzyskania takiego dofinasowania oceniane były jako bardzo wysokie (nawet 95% dofinansowania).

Należy podkreślić, że praca konkursowa, która otrzymała I nagrodę, to jedynie koncepcja, a ostateczny kształt projektu zostałby wypracowany podczas prac projektowych. Najważniejszym walorem nagrodzonej pracy konkursowej była taka przebudowa płyty Rynku, która umożliwiała zorganizowanie ogródków gastronomicznych przez właścicieli lokali. Przewidywano również zlokalizowanie pod płytą Rynku wszelkiej infrastruktury technicznej pozwalającej na przeprowadzanie różnego rodzaju imprez służących integracji społecznej mieszkańców. Po przeprowadzeniu inwestycji Rynek stałby się, co do zasady, przestrzenią zamkniętą dla ruchu drogowego, a funkcje związane z miejscami postojowymi przejęłaby ulica Dzierżona i zmodernizowany parking przy ulicy Reja.

Planując konsekwentnie dalsze działania służące wyznaczonemu celowi, jakim było przeprowadzenie rewitalizacji brzeskiego Rynku i uczynienie z niego reprezentacyjnego placu miejskiego, otaczającego renesansowy ratusz, jak również jako miejsce spotkań i różnorakich wydarzeń, na sesji w grudniu 2020 r. przedłożono projekt budżetu na rok 2021 zawierający kwotę 250 000 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Niestety do uchwały tej zostały zgłoszone przez radnych i przegłosowane zmiany, a w wyniku przegłosowania jednej z nich, cała kwota zaplanowana na dokumentację rewitalizacji Rynku została rozdysponowana na inne zadania. Sytuacja taka powtórzyła się również w roku następnym. W związku z brakiem woli realizacji tego zamierzenia ze strony większości Rady Miejskiej w Brzegu w projekcie budżetu na rok 2023 nie planowano już środków na tę dokumentację.

Jeżeli w przyszłości zmieni się nastawienie większości Rady Miejskiej do realizacji tej inwestycji i będzie możliwe zaplanowanie kwoty koniecznej na sporządzenie dokumentacji projektowej, co umożliwi Gminie Brzeg aplikowanie o środki zewnętrzne, na pewno wrócimy do realizacji tej idei. Do tego czasu zaproponowano wykorzystanie Rynku w sposób pozwalający odpowiedzieć na liczne wnioski ze strony mieszkańców i usługodawców. O możliwość parkowania w Rynku w dniach posiedzeń rady i komisji wnioskowała również Rada Miejska w Brzegu, na co nie wyraził zgody Starosta Brzeski informując, iż wnioskowana zmiana byłaby niezasadna i niezgodna z dobrze pojętym interesem społecznym. Komisja ds. Organizacji Ruchu Drogowego działająca przy Staroście Brzeskim pozytywnie zaopiniowała plan czasowego zorganizowania miejsc parkingowych w Rynku dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Potwierdzeniem działań podejmowanych przez Burmistrza na rzecz realizacji rewitalizacji Rynku są projekty uchwał budżetowych na rok 2021 i 2022. Przedstawiamy również wnioski o zmiany uchwał budżetowych składane przez radnych podczas sesji w miesiącu grudniu 2020 r. i miesiącu grudniu 2021 r. wraz z wynikami głosowania.

Zdjęcia koncepcji zagospodarowania Rynku: Maćków Pracownia Projektowa

Materiały (1)

Projekty uchwał budżetowych i wnioski o zmiany składane przez radnych
Format: pdf Data publikacji: 2023-04-18 14:17:26
Nie zapomnij udostępnić: