Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 kwietnia, 2023 Tytuł artykułu

Konsultacje dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji

Treść artykułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZEGU

Włącz się w prace nad rewitalizacją!

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej Brzegu w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Brzeg

Burmistrz Brzegu zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Chcemy poznać Państwa uwagi, opinie i pomysły dotyczące rewitalizacji w Gminie Brzeg.

Zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Burmistrz Brzegu zawiadamia, że w dniach od 21 kwietnia 2023 r. do 15 maja 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Brzeg.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dostępny będzie na stronie www.brzeg.pl zakładka „Aktualności” na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg (https://bip.brzeg.pl/ w zakładce: Dokumenty strategiczne -> Gminny Program Rewitalizacji -> Konsultacje) oraz w formie papierowej w Biurze Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12.

Konsultacje rozpoczną się dnia 21 kwietnia i potrwają do dnia 15 maja 2023 r.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dostępny jest na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeg (https://bip.brzeg.pl/ w zakładce: Dokumenty strategiczne -> Gminny Program Rewitalizacji -> Konsultacje) oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu (pok. nr 102A)

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

 1. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miasta w Brzegu, na stronie internetowej miasta https://brzeg.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeg (https://bip.brzeg.pl/ w zakładce: Dokumenty strategiczne -> Gminny Program Rewitalizacji -> Konsultacje)
 2. warsztatów o rewitalizacji – w dniu 9 maja o godz. 15:00 w Ratuszu, Sala Stropowa, ul. Rynek 1, 49-300 Brzeg.
 3. debaty publicznej o obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji – w dniu 9 maja o godz. 16:00 w Ratuszu, Sala Stropowa, ul. Rynek 1, 49-300 Brzeg

Wypełnione formularze można dostarczyć:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: piotr.serwadczak@brzeg.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg;
 • osobiście do Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg w godzinach pracy Urzędu;
 • podczas warsztatów i debaty w dniu 9 maja 2023 r.

Kluczowym elementem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2023-2033 jest wyznaczenie na terenie Gminy obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, czyli miejsc o szczególnej koncentracji problemów społecznych oraz gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Na potrzeby konsultacji społecznych opracowana została wstępna diagnoza przestrzenna, obrazująca nagromadzenie negatywnych zjawisk na obszarze gminy, która stanowić będzie materiał służący jako inspiracja do dyskusji oraz prac mieszkańcom i interesariuszom procesu rewitalizacji.

Działania rewitalizacyjne, zaplanowane na obszarach rewitalizacji wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Zapraszam przedstawicieli Rady Miejskiej, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli oświaty, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy do udziału w konsultacjach.

Burmistrz Brzegu

Materiały (8)

Projekt uchwały
Format: pdf Data publikacji: 2023-04-14 12:42:44
Załącznik_nr1_do_uchwały
Format: pdf Data publikacji: 2023-04-14 12:43:04
Załącznik_nr2_do_uchwały
Format: pdf Data publikacji: 2023-04-14 12:43:25
Załącznik_nr3_do_uchwały
Format: pdf Data publikacji: 2023-04-14 12:43:44
Załącznik_nr4_do_uchwały
Format: pdf Data publikacji: 2023-04-14 12:44:03
Diagnoza
Format: pdf Data publikacji: 2023-04-14 12:44:27
Formularz_konsultacyjny_uchwala_ws_wyznaczenia_OZ_i_OR
Format: docx Data publikacji: 2023-04-14 12:44:46
Raport z konsultacji społecznych
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-18 07:31:47
Nie zapomnij udostępnić: