Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 października, 2022 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 października 2022 r. o godzinie 9.00 w sali stropowej w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29.09.2022 roku.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu w roku szkolnym 2021/2022.
7. Informacja o działaniach Gminy Brzeg na rzecz poprawy czystości powietrza.
8. Informacja w zakresie systemu gospodarowania odpadami w mieście.
9. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2016-2022.
10. Informacja o działalności kulturalno-artystycznej i edukacyjnej Brzeskiego Centrum Kultury w 2021 i I poł. 2022 roku.
11. Informacja o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2021 i I poł. 2022 roku.
12. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Brzegu ( druk 1),
b) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2022 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok ( druk 2),
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk 3),
d) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2022 – 2025” ( druk 4),
e) utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ” ( druk 5),
f) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja z siedzibą w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 9 dotacji na konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ” ( druk 6),
g) zatwierdzenia się wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023 – 2025 ”( druk 7),
h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg ( druk 8),
i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy( druk 9),
13.Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad L sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta do oglądania transmisji z obrad sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: