Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 września, 2022 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 września 2022 r. o godzinie 9.00 w sali stropowej w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 23.06.2022 rok i 28.07.2022 r
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeg za I półrocze 2022 rok.
6. Wnioski do budżetu Gminy Brzeg na 2023 rok .
7. Informacja na temat podjętych działań w zakresie wykorzystania i rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w tym placów zbaw na terenie Gminy Brzeg.
8. .Ocena wyników finansowych spółek miejskich za 2021 rok.
9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2022 – 2030”( druk 1),
b) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2022 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok ( druk 2),
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk 3),
d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia ( druk 4),
e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg ( druk 5),
f) wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy Placu Dąbrowskiego 5, obejmującej działkę gruntu nr 568 ( druk 6),
g) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Brzegu przy ulicy Grunwaldzkiej 4 ( druk 7),
h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów ( druk 8),
i) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku z przetargowego trybu zawarcia umów ( druk 9),
j) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( druk 10),
k) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg ( druk 11),
l) wskazania kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu ( druk 12),
10. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej.
11. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu
a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
b) głosowanie tajne nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu,
c) odczytanie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu ( druk nr 13 ),
12.Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta do oglądania transmisji z obrad sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: