Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 6 lipca, 2022 Tytuł artykułu

,,Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg, poprzez organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki alkoholowej. Turnus III i IV 25.07.2022 r. do 14.08.2022 r.”

Treść artykułu

Ogłoszenie
Burmistrza Brzegu
z dnia 06.07.2022 r.

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę:
Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brzegu na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki alkoholowej pn.: ,,Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg, poprzez organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki alkoholowej. Turnus III i IV , 25.07.2022 r. do 14.08.2022 r.” prowadzącego działalność w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym mieszkańców z terenu Gminy Brzeg oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: spz@brzeg.pl w terminie do dnia 13.07.2022 r.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
(-) Tomasz Filipkowski

Materiały (1)

Oferta pozakonkursowa TPD Turnus III i IV
Format: pdf Data publikacji: 2022-07-06 12:09:51
Nie zapomnij udostępnić: