Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 marca, 2022 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2022 r.o godzinie 9.00 w sali Mosir przy ul Sportowej 1 w Brzegu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 16.12.2021 r., 28.12.2021.,11.01.2022 r, 27.01.2022 i 14.02.2022
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Miejskiej za rok 2021.
7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Stałych za rok 2021.
8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2022 rok.
9. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzeg za rok 2021.
10. Informacja w zakresie zebranych dokumentów w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.-na wniosek radnego.
11. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2022 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok ( druk nr 1),
b) przekazania środków finansowych dla Policji ( druk nr 2),
c) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ( druk nr 3),
d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2022 ( druk nr 4),
e) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. J Słowackiego w Brzegu oraz inwestycji towarzyszącej ( druk nr 5),
f) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2022 – 2023 ( druk nr 6),
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk nr 7),
h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk nr 8),
i) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 9),
j) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 10),
k) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 11),
l) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 12),
m) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 13),
n) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów ( druk nr 14),
o) uchylenia uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej ( druk nr 15),
p) przyjęcia „Stanowiska w sprawie solidarności z mieszkańcami Ukrainy wobec agresji Federacji Rosyjskiej” ( druk nr 16),
12 Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
do oglądania transmisji z obrad sesji

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: