Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 lutego, 2022 Tytuł artykułu

Przypominamy o konsultacjach dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Brzeg

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

Strategii Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2022-2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2022-2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (załączniki do obwieszczenia).

Z projektem dokumentu można zapoznać się poprzez poniższe załączniki lub w Urzędzie, adres ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@brzeg.pl . Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 25.02.2022 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi
i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Brzegu.

Materiały można pobrać na stronie BIP Urzędu Miasta pod linkiem:

https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_875

oraz bezpośrednio ze strony Urzędu Miasta:

Strategia Rozwoju Gminy Brzeg_gotowe do konsultacji

OOŚ Brzeg_do konsultacji

formularz_konsultacji_Brzeg

Podajemy także link do ankiety która można wypełnić na platformie konsultacji:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_prognozy_brzeg

Nie zapomnij udostępnić: