Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 stycznia, 2022 Tytuł artykułu

Zarządzenie Nr 2575/2022 Burmistrza Brzegu z dnia 28.01.2022 r.

Treść artykułu

Zarządzenie Nr 2575/2022

Burmistrza Brzegu

z dnia 28.01.2022 r.

w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego tj. wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkujących na terenie Gminy Brzeg, w zakresie ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach zadań:

Zadanie 1:

Organizacja półkolonii zimowych na terenie Gminy Brzeg, dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg, poprzez organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki alkoholowej”.

Zadanie 2:

Zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg, poprzez organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki alkoholowej”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz § 6 ust. 2 pkt 4 i § 8 ust. 2 pkt 2 oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej Brzegu Nr XXXVII/409/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Po uwzględnieniu wniosków Komisji konkursowej dokonać wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie profilaktyki alkoholowej, zgodnie z poniższym:

 

Zadanie nr 1:

Organizacja półkolonii zimowych na terenie Gminy Brzeg, dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg, poprzez organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki alkoholowej”

L.p.

Nazwa organizacji

Temat zadania

Ilość przyznanych punktów

Wysokość proponowanej dotacji

1.

Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg-Stowarzyszenie

Półkolonia

Ul. Sportowa 1

49-300 Brzeg

PSP nr 6 w Brzegu

Ferie- Zima 2022”

36

9.580 zł

2.

Klub Sportowy „Masters” Brzeg

Ul. Piastowska 23/2

49-300 Brzeg

Półkolonia

ZSZ nr 1w Brzegu

Sportowe ferie z Masters Brzeg”

45

14.200 zł

3.

UKS Szkolna Akademia Piłkarska

Ul. Poprzeczna 16

49-300 Brzeg

Półkolonia

PSP nr 6 w Brzegu

Wakacje na sportowo, aktywnie, zdrowo i świadomie”

42

14.000 zł

Suma:

  1. W ramach zadania nr 2: Zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg, poprzez organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki alkoholowej” nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym nie wyłoniono realizatora zadania.

  2. Uzasadnienie określające przyczyny wyboru oferty do realizacji zadania publicznego, zawiera protokół Komisji Konkursowej.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam – Kierownikowi Biura Spraw Społecznych i Zdrowia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

(-) Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: