Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 stycznia, 2022 Tytuł artykułu

Przypomnienie dla osób posiadających wyroby zawierające azbest

Treść artykułu

Przypominamy wszystkim właścicielom wyrobów zawierających azbest o obowiązku składania informacji o fakcie posiadania tego typu wyrobów.

Obowiązkiem właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów, urządzeń instalacji i innych miejsc zawierających azbest jest zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) dokonywanie corocznej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „informacji o wyrobach zawierających azbest”, wg wzoru stanowiącego załączniku do ww. rozporządzenia, aż do zaprzestania użytkowania tych wyrobów.

Wykorzystujący wyroby azbestowe sporządza ww. informację o wyrobach zawierających azbest corocznie, w terminie do 31 stycznia danego roku do:
• burmistrza, wójta lub prezydenta miasta w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami;
• marszałkowi województwa, w przypadku pozostałych podmiotów (np. przedsiębiorców).

Ponadto właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w formie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym, osoby fizyczne posiadające wyroby zawierające azbest powinny złożyć ww. informacje do Burmistrza Brzegu (49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12).

Wszelkie informacje na powyższy temat można uzyskać w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska- tel. 77 416 0519, email: urbanistyka@brzeg.pl.

Materiały (2)

Informacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbes
Format: docx Data publikacji: 2022-01-14 10:54:19
ocena-stanu-technicznego-druk
Format: doc Data publikacji: 2022-01-14 10:54:44
Nie zapomnij udostępnić: