Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 31 grudnia, 2021 Tytuł artykułu

GMINY BĘDĄ WYPŁACAĆ DODATEK OSŁONOWY W 2022 ROKU

Treść artykułu

Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2100 zł /gospodarstwo domowe jednoosobowe/ oraz 1500 zł /gospodarstwo wieloosobowe/.
Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku nie będzie wypłacana.
Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej- do 2 grudnia 2022 r. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego później niż 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Natomiast wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r., pozostawia się bez rozpatrzenia.
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:
1)  400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2)  600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób;
3)  850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób;
4)  1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wysokość dodatku osłonowego będzie wynosiła rocznie:
1)     500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2)     750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3)     1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4)     1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom- jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznanie dodatku osłonowego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.
Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Wnioski mogą być składane na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

UWAGA!
Po ogłoszeniu przez właściwego Ministra Klimatu i Środowiska
wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego-
Urząd Miasta przekaże stosowną informację mieszkańcom.

W przypadku pytań- informacji udziela Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta w Brzegu, pok. 1A. Telefon kontaktowy: 77 404 71 35, 77 416 99 81.

Nie zapomnij udostępnić: