Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 grudnia, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2021 r. o godzinie 9.00 w sali na MOSIR przy ul. Sportowej 1 w Brzegu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 25.11.2021r i 6.12.2021 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza (druk nr 1):
a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b. odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
c. odczytanie stanowiska Burmistrza Brzegu w sprawie stanowiska Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
d. dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi zmianami do projektu budżetu;
e. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 2),
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 rok ( druk nr 3),
b) wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 4),
c) zmiany Uchwały Rady Miejskiej Brzegu nr XXIV/294/21 z dnia 4 lutego 2021r. w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Garbarska 16, 16a, Plac Młynów 2, 3 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (druk nr 5),
d) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 6),
e) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu oraz inwestycji towarzyszącej (druk nr 7),
f) ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 8),
g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu (druk nr 9),
h) uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Brzegu (druk nr 10),
i) uzupełnienia składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej Brzegu (druk nr 11),
j) wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 października 2021 r. za sygn. I SA/Op 437/21 (druk nr 12),
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: