Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 września, 2006 Tytuł artykułu

INFORMACJA

Treść artykułu

Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180 poz. 1495), zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostali zobowiązani do przekazania burmistrzowi miasta informacji dotyczącej:
– firmy, oznaczenia siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu zbierającego zużyty sprzęt,
– adresów punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktu sprzedaży sprzętu.
w terminie do 30 września 2006 roku.
Zbierającym zużyty sprzęt, zgodnie z zapisami ustawy jest zarówno sprzedawca detaliczny jak i hurtowy, oraz gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Od dnia 30 września 2006 roku obowiązek taki został nałożony na podmioty podejmujące działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu.
Powyższa informacja powinna być przez nich przedłożona burmistrzowi miasta w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności.
Zgodnie z zapisami ww. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) od dnia 1 października 2006 roku gmina ma obowiązek udostępniania mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Burmistrz Miasta
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: