Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 listopada, 2013 Tytuł artykułu

Regulamin utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Saperskiej 1 (wjazd od ul. Saperskiej)

Treść artykułu

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wymienione poniżej, wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (mieszkańców) z terenu miasta Brzegu.

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje tylko upoważniony pracownik PSZOK.

 2. Do PSZOK przyjmowane będą tylko odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Brzeg, dostarczone przez mieszkańców Brzegu.

 3. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów.

 4. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości/mieszkańców odpady do PSZOK przyjmowane będą nieodpłatnie.

 5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

 6. Do PSZOK można oddać posegregowane odpady:

  1. opakowania z makulatury, kartonu i tektury,

  2. opakowania wielomateriałowe;

  3. tworzywa sztuczne;

  4. odpady biodegradowalne w tym zielone;

  5. szkło i opakowania szklane;

  6. metale;

  7. przeterminowane leki i chemikalia;

  8. odpady niebezpieczne; m.in. świetlówki, żarówki, przepracowane oleje silnikowe w opakowaniach oryginalnych

  9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

  10. zużyte baterie i akumulatory;

  11. zużyte opony;

  12. meble i inne odpady wielkogabarytowe;

  13. odpady budowlane i rozbiórkowe, pod warunkiem, że odpady te pochodzą z nieruchomości zamieszkałych i powstały w  wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty;

  14. odzież i tekstylia.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. PSZOK przyjmuje odpady:

  1. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00,

  2. w soboty w godzinach od 10:00 do 12:00.

  3. w dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny.

 2. PSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych (np. domki letniskowe, ogrody działkowe).

 3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie zmieszane z innymi odpadami.

 4. Odpady niebezpieczne w konsystencji płynnej muszą znajdować się w oryginalnych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz muszą posiadać informację (etykietę lub opis) umożliwiającą identyfikację odpadu.

 5. Do rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK zobowiązany jest właściciel nieruchomości/mieszkaniec, a pracownik PSZOK wskazuje pojemnik, kontener lub boks, w którym należy umieścić dany odpad. Zakazuje się pozostawiania odpadów poza terenem PSZOK.

 6. W przypadku dostarczenia do PSZOK odpadów pracownik PSZOK dokonuje wpisu do rejestru zawierającego dane o rodzaju i ilości odpadów oraz dane nieruchomości zamieszkałej, z której pochodzą odpady.

 7. Przyjęcie odpadów będzie dokonywane na podstawie oświadczenia, podpisanego przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, oddającego odpady oraz upoważnionego pracownika PSZOK. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 8. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli nie spełniają one wymogów określonych w niniejszym regulaminie, są sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

 9. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby dorosłej.

 10. Pojemniki, kontenery oraz boksy na odpady znajdujące się na terenie PSZOK opisane są wg zbieranych odpadów.

 11. Do PSZOK nie są przyjmowane:

  1. zmieszane odpady komunalne,

  2. zmieszane odpady budowlane,

  3. odpady budowlane i opakowania zawierające azbest,

  4. części samochodowe (z wyjątkiem szyb, opon),

  5. wymontowane kineskopy z odbiorników telewizyjnych,

  6. nieoznaczone odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji,

  7. odpady o konsystencji płynnej i sypkiej w opakowaniach nieszczelnych,

  8. odpady izolacyjne: styropian (z wyłączeniem elementów opakowań ze styropianu), papa, wełna mineralna,

  9. odpady pochodzące z działalności gospodarczej.

 12. Zebrane odpady z terenu PSZOK będą przekazywane do odzysku i unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkich informacji o pracy punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu: 774162677 lub 774167365 wew. 32.

 2. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej ZHK Sp. z o.o. w Brzegu www.zhkbrzeg.com.pl. oraz Urzędu Miasta Brzegu: www.brzeg.pl.

Nie zapomnij udostępnić: