Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 kwietnia, 2013 Tytuł artykułu

Ważny komunikat dotyczący śmieci. Poznaj zasady opłat i odbierania nieczystości

Treść artykułu

  Informacja dotycząca zasady pobierania opłat i odbierania nieczystości, jakie obowiązywac bedą od dnia 1 lipca 2013r.

 

  INFORMACJA

      W związku ze zmianą ustawy o Utrzymaniu czystości w gminie uchwaloną przez polski Parlament Gmina Brzeg została zmuszona do nałożenia obowiązkowych opłat na mieszkańców miasta Brzegu, a także stworzenia systemu zbiórki odpadów komunalnych. W związku z tym, że regulacje te zostały wymuszone ustawami, Rada Miejska Brzegu określiła optymalne wymagania w stosunku do mieszkańców, dotyczące nałożenia dodatkowych obowiązków na mieszkańców miasta.

    Od 1 lipca 2013 roku jesteśmy zmuszeni przez ustawy uchwalone przez polski parlament do przedstawienia właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości stawek opłat w zależności od zadeklarowanego przez nich sposobu przekazywania tych odpadów. Dla gospodarstw deklarujących segregowanie odpadów stawki będą niższe, a dla tych, które nie chcą segregować odpadów, gmina musi określić wyższe stawki, gdyż w przypadku przekroczenia norm ilości odpadów niesegregowanych, parlament polski nałoży na gminy, czyli na wszystkich mieszkańców miasta, kary.

    Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma być wyliczona przez właściciela nieruchomości w składanej deklaracji, której wzór został określony Uchwałą Rady Miejskiej Brzegu  (1).

        Deklaracja powinna być złożona w Urzędzie Miasta Brzegu na Biurze Podawczym  lub przesłana pocztą do Urzędu (Urząd Miasta Brzeg, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12), w terminie do 31 maja 2013r.

    Deklarację powinien złożyć  właściciel nieruchomości. Za właściciela nieruchomości  uważa się również współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. Natomiast w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

      Druki deklaracji dostępne są w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (na Biurze Podawczym oraz pok. nr 12 budynek „B”), a w wersji elektronicznej pod linkiem znajduącym się na końcu niniejszej informacji.

    Rada Miejska Brzegu zmuszona ustawami przyjętymi przez Parlament przyjęła stawki opłat naliczane od gospodarstwa domowego, przy czym za gospodarstwo domowe uważa się „jedną osobę fizyczną lub zespół osób fizycznych spokrewnionych lub niespokrewnionych ze sobą, zamieszkujących lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny, pod jednym adresem”.

  Przyjęte stawki opłat na terenie Gminy Brzeg wynoszą:
1) przy braku selektywnej zbiórki odpadów – 45 zł/miesiąc od gospodarstwa domowego, niezależnie od wielkości gospodarstwa domowego
2) przy selektywnej zbiórce odpadów:
    – mikro gospodarstwo (jednoosobowe) – 10zł/miesiąc
    – małe gospodarstwo (dwuosobowe) – 20 zł/miesiąc
    – średnie gospodarstwo (trzyosobowe) – 30 zł/miesiąc
    – duże gospodarstwo (czteroosobowe i więcej) – 31 zł/miesiąc.

  Selektywna zbiórka odpadów będzie polegała na zbieraniu następujących frakcji:
– szkła w pojemniku koloru zielonego ( a przy podziale na kolory białe szkło – pojemnik biały, szkło kolorowe – pojemnik zielony),

– odpadów zielonych i innych biodegradowalnych  w pojemniku koloru brązowego

– pozostałych odpadów komunalnych w pojemniku koloru szarego lub czarnego

  Zasady dotyczące selektywnego zbierania bioodpadów:
1) w pojemnikach na bioodpady gromadzone są następujące rodzaje bioodpadów:
    a) ogrodowe, tj. ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po owocach i warzywach;
    b) kuchenne;
2) w pojemnikach na bioodpady nie należy umieszczać: kości, mięsa, płynnych resztek jedzenia, odchodów zwierzęcych, tkanin, materiałów nieorganicznych, sztucznych materiałów organicznych (np. worków z tworzyw sztucznych), papieru, papierosów, popiołu i zmiotek  ulicznych, odpady te należy umieszczać do pojemnika koloru szarego lub czarnego na odpady zmieszane;
3) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, oraz na terenie ogrodów działkowych dopuszcza się kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, o minimalnej wielkości 350 litrów zamiast ich gromadzenia w pojemniku do selektywnego zbierania bioodpadów;
4) dopuszcza się prowadzenie selektywnej zbiórki bioodpadów do własnego kompostownika, po wcześniejszym zgłoszeniu do gminy lub związku międzygminnego oświadczenia o składowaniu bioodpadów do własnego kompostownika.

  Szanowni Państwo.

    Stawki opłat przyjęte przez Radę Miejską Brzegu ustalone zostały bez analizy faktycznych kosztów, gdyż dopiero wymuszone przez ustawy przetargi na zbiórkę odpadów komunalnych określą realne koszty. Wówczas stawki te mogą ulec zmianie. Informujemy, że według przepisów pieniądze pozyskane z tych opłat gmina nie może przekazać na inne cele niż te związane z systemem zbiórki odpadami. Informacje przekazywane przez osoby nieznające przepisów prawa, mówiące, że w ten sposób gminy będą łatały swoje budżety, są kłamliwe. W związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi również Gminy Brzeg, mówiącymi o tym, że Gmina Brzeg jest gminą bardzo zadłużoną i w związku z tym ustala takie opłaty, informuję, że jest to nieprawda. Otóż Gmina Brzeg jest w grupie gmin zadłużonych poniżej średniej krajowej zadłużenia gmin w Polsce.

    Kampania informacyjna dotycząca segregacji odpadów dopiero się rozpocznie, o czym będą Państwo informowani osobnymi komunikatami.

    Przepraszamy za dodatkowe utrudnienia i ewentualne dodatkowe koszty, ale gmina została zmuszona do nałożenia tych obowiązków na swoich mieszkańców poprzez decyzje polskich parlamentarzystów. Decyzje tak krytykowane przez ogół samorządowców gminnych całej Polski, o czym w ostatnich czasach szeroko informowały media. Niestety, Parlament polski, jak się okazuje, zmienia tylko częściowo te ustawy, które są nadal niedopracowane. Nie bierzemy za to odpowiedzialności, ale przepraszając Państwa, musimy realizować postanowienia prawa, mimo że uważamy je za niedopracowane i niewłaściwe.

  (1)  Uchwała nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013r. (zmieniona Uchwałą nr XXXVII/225/13).

              Burmistrz

Wojciech Huczyński

Załaczniki dostępne są w formatach: .doc (obsługiwany np. przez MS Word) oraz .odt (obsługiwany przez OpenOffice oraz LibreOffice)
W niektórych przypadkach  pobrany załacznik może mieć wyłączoną opcję edycji, aby móc go wypełnić należy odblokować jego edycję w opcjach edytora tekstu.
W elektronicznej wersji deklaracji, aby wybrać odpowiednią opcję w polach B, C, D1, F1, F2, należy zaznaczyć za pomoca myszki pole znajdujące się przy wybranej opcji oraz wcisnąć klawisz x.

  UWAGA: W tekście deklaracji znalazł się błąd, po polu oznaczonym numerem "D2" numer następnego pola to "D5", zamiast prawidłowego numeru "D3". Za pomyłkę przepraszamy.

Nie zapomnij udostępnić: