Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 listopada, 2009 Tytuł artykułu

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Miasta Brzegu

Treść artykułu

SELEKTYWNA ZBIÓRKA


Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sposób prowadzenia segregacji odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzegu, który stanowi prawo miejscoweSystem selektywnej gospodarki odpadami funkcjonujący na terenie miasta polega na odrębnym zbieraniu odpadów komunalnych:

 • zmieszanych,
 • papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali oraz opakowań ze szkła,
 • wielkogabarytowych,
 • budowlanych,
 • niebezpiecznych
 • (docelowo) zielonych.Na terenie zabudowy jednorodzinnej przyjęto system dwu-workowy, gdzie jeden worek przeznaczony jest na odpady wtórne zbierane selektywnie (papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło) a drugi na odpady zmieszane.Natomiast w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej oraz usługowej ustawione są pojemniki osobno na odpady przeznaczone do odzysku oraz na odpady zmieszane.Przyjęcie powyższego systemu jest ściśle powiązane z funkcjonowaniem istniejącej sortowni na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadów w miejscowości Gać, dokąd wywożone są odpady komunalne zebrane na terenie Brzegu.Ponadto oprócz pojemników rozstawionych przez podmioty odbierające odpady komunalne, z którymi właściciele nieruchomości mają podpisane umowy – w różnych punktach na terenie miasta rozmieszczone są komplety pojemników (na odpady opakowaniowe ze szkła oraz pozostałe przeznaczone do odzysku), ustawione przez Zakład Gospodarowania Odpadami. Do wspomnianych pojemników mieszkańcy miasta mogą wrzucać nieodpłatnie odpady zbierane selektywnie  w gospodarstwach domowych.W przyszłości uzupełnieniem wspomnianego sytemu mogą być oddzielne worki lub pojemniki na odpady zielone.

Poza tym, na terenie Brzegu są prowadzone  zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii oraz przeterminowanych leków od ludności.Zbiórka odpadów wielkogabarytowych jest realizowana najczęściej na zasadzie tzw. „wystawek” w określonym miejscu i w ustalone  dni tygodnia . Warunki odbioru odpadów wielkogabarytowych  muszą być określone w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem odbierającym odpady komunalne.Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych odbywa się  z wykorzystaniem mobilnego kontenera, ustawionego w różnych punktach miasta  w wyznaczonych i podanych do publicznej wiadomości terminach. Do wspomnianego kontenera mieszkańcy mogą wrzucać m.in.: zużyte świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpadowe oleje silnikowe.Ponadto na terenie Brzegu zorganizowane są także inne formy zbiórki poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych:

 • zużyte baterie – zbierane są specjalnych pojemnikach rozstawionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w Urzędzie Miasta w ramach współpracy z Organizacją Odzysku „REBA” oraz w sklepach „Biedronka” w ramach współpracy ze Spółdzielnią Pracy „ARGO-FILM”;
 • zużyte akumulatory – przekazywane są w punktach zakupu nowych akumulatorów; punkt sprzedaży, jest zobowiązany odebrać od kupującego zużyty akumulator przy sprzedaży nowego akumulatora;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zbierany jest na zasadzie przenośnego kontenera ustawianego w wybranych miejscach na terenie miasta w podanych do wiadomości publicznej terminach; poza tym kupujący sprzęt dla gospodarstwa domowego ma prawo oddać zużyty sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, „sztuka za sztukę”, a sprzedający ma obowiązek go nieodpłatnie przyjąć;
 • przeterminowane leki – zbiórka prowadzona jest w większości aptek na terenie miasta, w których znajdują się przystosowane specjalnie do tego celu pojemniki (obecnie tylko jedna apteka nie przystąpiła do akcji).

Oprócz odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych konieczne jest wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych – odpadów budowlanych. Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są    do pojemnika podstawionego  przez podmiot odbierający odpady komunalne  na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów.Obecnie zaledwie 2% odpadów zebranych z terenu miasta Brzegu, to odpady zebrane selektywnie.Poprzez selektywną zbiórkę redukuje się ilość odpadów kierowanych do składowania, a tym samym zwiększa się ilość surowców, które mogą być powtórnie wykorzystane przy produkcji nowych wyrobów.Z kolei wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze zmieszanych odpadów komunalnych pozwala na ograniczenie właściwości niebezpiecznych składowanych odpadów.To właśnie od mieszkańców Brzegu zależy w jakim stanie będzie otaczające nas środowisko.                    Jeżeli ( poprzez zawieranie odpowiednich umów z podmiotem odbierającym odpady komunalne )  nie przyczynimy się do wzrostu ilości segregowanych odpadów, a tym samym do spadku ilości składowanych odpadów, to przyszłe pokolenia „utoną w śmieciach”!Niestety sposobem na rozwiązanie problemów związanych z gospodarką odpadami nie jest ich spalanie w paleniskach domowych, bo to przyczynia się tylko do pogorszenia jakości powietrza którym oddychamy.Podsumowując,  na terenie Brzegu są stworzone warunki do segregacji odpadów, trzeba tylko wykazać się odrobiną chęci, aby na poziomie każdego gospodarstwa domowego posiadać umowę  z podmiotem odbierającym w sposób selektywny  odpady komunalne  i  w oparciu o nią    prowadzić podział odpadów na zmieszane i nadające się do odzysku.Burmistrz

Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: