Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz gotyckiej Sali w wieży ratusza na cele muzealne, etap II

Logotypy unijne

Numer umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/19-00 z dnia 31.03.2021r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki pochodzą z poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

prace restauratorsko-konserwatorskie pomieszczeń gmachu

prace konserwatorskie przy balustradzie, kominku, drzwiach i osiemnastowiecznym globusie,

rekonstrukcję dwóch krat regencyjnych na balustradę

zakup i renowację stołu z ośmioma krzesłami

opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne

wykonanie tablicy informacyjnej z tłumaczeniem na język Braille’a

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych Gminy Brzeg dla mieszkańców i turystów województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie robót konserwatorsko-remontowych w Sali Rajców oraz gotyckiej Sali w Wieży zabytkowego Ratusza wraz z zakupem wyposażenia do ww. sal oraz tzw. „skarbca” i utworzeniem aplikacji kulturalnej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Wartość całkowita projektu założona we wniosku o dofinansowanie to 670.484,81zł, a przyznane dofinansowanie to 299.978,06 zł.

Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu to czerwiec 2022 r..