- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ważne dla gimnazjalistów. Szansa na stypendium-staż dla gimnazjalistów

Ważne dla gimnazjalistów. Szansa na stypendium-staż dla gimnazjalistów. Szczegóły programu znajdziesz pod adresem:

Polska Strefa Inwestycji w Brzegu

Posted By Marek Pyzowski On In Aktualności,Archiwum aktualności,Dla inwestora,Miasto | No Comments

W dniu 22 czerwca zastępca burmistrza Brzegu Tomasz Witkowski wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Invest – Park Strefa w każdej gminie, inwestor w każdej gminie. Głównym tematem poruszanym podczas spotkania z samorządowcami było omówienie wdrażania przez Invest Park instrumentu wsparcia nowych inwestycji realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego Polską Strefą Inwestycji. Omówiono zmiany jakie mają sprawić, aby samorządy województwa opolskiego stawały się bardziej konkurencyjne, stwarzały nowe warunki dla prowadzenia inwestycji w istniejących firmach oraz były bardziej skuteczne w pozyskiwaniu nowych podmiotów. Firmy które uzyskają decyzję o wsparciu i zwolnieniu z podatku dochodowego będą mogły liczyć na ulgę w podatku dochodowym w wysokość nawet 45%. Dodajmy, że dotyczy to również firm już działających. Invest – Park zachęca wszystkich przedsiębiorców planujących inwestycje w swoich biznesach do kontaktu z Departamentem Obsługi Inwestora doi@invest-park.com.pl. Oferuje kompleksową i bezpłatną pomoc przy przygotowaniu stosownego wniosku. Ważne jest aby decyzję uzyskać przed rozpoczęciem inwestycji.

Drugim omawianym podczas konferencji projektem był program budowy przez Invest – Park hal na wynajem. Przypomnijmy, że w ramach tego programu w Brzegu na działce WSSE przy ul. Małujowickiej powstanie taka hala. Hale będą miały powierzchnię 6 000 m2. Do dyspozycji najemców będą również powierzchnie biurowe. Hale zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można je było dzielić na moduły od 500 m2 wzwyż. Będą się charakteryzowały dużą elastycznością i będą mogły być wykorzystywane zarówno do działalności produkcyjnej jak i magazynowej. Ważne jest, że najemcy tych hal będą mogli również skorzystać z ulg proponowanych w programie Polska Strefa Inwestycji, a koszt wynajmu będzie się kwalifikował do kryterium ilościowego uzyskania ulgi. Wysokość nakładów dla firm działających w Brzegu uprawniających do starania się o ulgę to zaledwie 200 000 zł dla mikro i 500 000 zł dla małych firm.

Zakończenie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu

Posted By Kinga Kobiałka On In Aktualności,Archiwum aktualności | No Comments

W środę, 23 czerwca br. na hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Brzegu odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas ósmych. Uroczystość zakończenia roku szkolnego zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który wspólnie z Dyrektor PSP nr 5 Beatą Kulbaką przekazał wyróżniającym się uczniom nagrody za osiągnięcia w nauce wraz z dyplomami. Rozdanie świadectw i wyróżnień poprzedził wyjątkowy program artystyczny w wykonaniu absolwentów.

 

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni mieszkaniowej " Zgoda"

Posted By Kinga Kobiałka On In Aktualności,Archiwum aktualności | No Comments

W środę, 23 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni mieszkaniowej ” Zgoda”, w którym po raz pierwszy w historii istnienia Spółdzielni  uczestniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. W posiedzeniu uczestniczył także Przewodniczący Rady Nadzorczej – Zdzisław Bagiński oraz zarząd spółdzielni. Podczas spotkania rozmawiano na temat współpracy pomiędzy Gminą Brzeg a Spółdzielnią mieszkaniową ” Zgoda”.

 

Spotkanie z Komendantem Policji Wojewódzkiej insp. dr Rafałem Kochańczykiem

Posted By Patrycja Brączek On In Aktualności,Archiwum aktualności | No Comments

W środę, 23 czerwca br. w gabinecie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka odbyło się spotkanie z Komendantem Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu insp. dr Rafałem Kochańczykiem. Spotkanie dotyczyło realizacji porozumień pomiędzy gminą Brzeg a  Komendą Powiatową Policji w Brzegu, współpracy ze strażą miejską oraz zadaniowania służb.

 

 

Zakończenie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Brzegu

Posted By Patrycja Brączek On In Aktualności,Archiwum aktualności | No Comments

W środę, 23 czerwca br. w Zamku Piastów Śląskich odbyło się uroczyste pożegnanie klas ósmych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu. Wśród zaproszonych gości znalazł się burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który pogratulował wszystkim uczniom ukończenia szkoły i życzył dobrych wyborów szkół średnich, a całemu gronu pedagogicznemu podziękował za czas efektywnej i rzetelnej pracy, realizowanej w tak nietypowych warunkach zdalnego nauczania jakie szkoły prowadziły w ostatnim czasie. Rozdanie świadectw i wyróżnień poprzedził program artystyczny wykonany przez młodsze koleżanki i kolegów. Następnie Burmistrz wspólnie z Panią Dyrektor PSP Anną Krokosz przekazał wyróżniającym się uczniom i sportowcom nagrody za osiągnięcia w nauce i w dyscyplinach sportowych, a także specjalne podziękowania dla rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły.

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 47

Posted By Wiesław Kielian On In Aktualności,Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | No Comments

Ptaki bez tajemnic

Posted By Kinga Kobiałka On In Aktualności,Ekologia | No Comments

Burmistrz Brzegu zaprasza na cykl spotkań z ornitologiem Panem Markiem Stajszczykiem – miłośnikiem i popularyzatorem życia ptaków.

Podczas spotkań będą prowadzone obserwacje ptaków bytujących na terenie brzeskich parków i akwenów wodnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dzieci wraz z opiekunami, dorosłych i seniorów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 roku (najbliższy piątek) w godzinach od 17.00 do 19.00.

Zbiórka o godzinie 17.00 na terenie Parku Wolności przy budynku Nadleśnictwa.

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, dla obszaru w rejonie ulic: Towarowej, 1Maja, Poprzecznej, Gaj, Bohaterów Westerplatte, Chocimskiej i Armii Krajowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Posted By Kinga Kobiałka On In Aktualności,Ekologia,Miasto | No Comments

Dnia 23.06.2021 r.

 

           

OGŁOSZENIE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, dla obszaru w rejonie ulic: Towarowej, 1 Maja, Poprzecznej, Gaj, Bohaterów Westerplatte, Chocimskiej i Armii Krajowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Brzegu Uchwały Nr XXVII/336/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, dla obszaru w rejonie ulic: Towarowej, 1 Maja, Poprzecznej, Gaj, Bohaterów Westerplatte, Chocimskiej i Armii Krajowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: um@brzeg.pl, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 14 lipca 2021 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, dla obszaru w rejonie ulic: Towarowej, 1 Maja, Poprzecznej, Gaj, Bohaterów Westerplatte, Chocimskiej i Armii Krajowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej ww. prognozy na piśmie w Urzędzie Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: um@brzeg.pl, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 14 lipca 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Klauzule informacyjne wynikające z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Brzegu pod adresem: https://bip.brzeg.pl/rodo,31

                                                                                            Burmistrz

                                                                                      (-) Jerzy Wrębiak

 

Życzenia od Burmistrza z okazji Dnia Ojca

Posted By Kinga Kobiałka On In Aktualności | No Comments

Gala wręczenia nagród "Primus inter Pares i Primus 2021"

Posted By Kinga Kobiałka On In Aktualności,Archiwum aktualności,Oświata | No Comments

Koniec roku szkolnego to dobry czas na podsumowanie tego co minęło i nagrodzenie tych, którzy przyczynili się do uświetnienia miasta na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Uroczysta gala wręczenia statuetek Primus i Primus Inter Pares dla najlepszych uczniów szkół podstawowych to już brzeska tradycja, której nie może zabraknąć w corocznym kalendarzu wydarzeń miasta. W tym roku 22 czerwca 2021r.  uroczystość ta odbyła się w Sali Sportowej przy ul. Oławskiej i przewodniczył jej Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Obecni byli również Przewodnicząca Rady Miejskiej – Renata Listowska, członkowie komisji oświaty oraz zastępca Burmistrza Brzegu Tomasz Witkowski i Kierownik Biura Oświaty Elżbieta Ochmańska – Jurkowska a także przedstawiciele związków zawodowych. Ceremonię wręczenia statuetek prowadziła Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 odpowiedzialna za oprawę artystyczną i prawidłowy przebieg uroczystości.  Na deskach sali sportowej tym razem zaprezentowali się szkolni artyści oraz absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 – Damian Lis z występem solowym.

Statuetki z rąk Burmistrza odebrało 56 uczniów, w tym 16 uczniów uzyskało tytuł Primusa Inter Paresa natomiast 40 uczniów tytuł Paresa. Sukces uczniów to ogromna zasługa zarówno nauczycieli jak i rodziców. Wśród 27 nauczycieli przygotowujących uczniów do licznych konkursów, olimpiad i turniejów 5 otrzymało medal Primus Inter Pares, a 22 medal Primus. Rodzice natomiast odebrali z rąk Burmistrza listy gratulacyjne.

Z uwagi na pandemię przy tej okazji zostały również wręczone nagrody laureatom i finalistom wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim.