We wrześniu 2006 roku Rada Miejska Brzegu podjęła uchwałę, która umożliwiła uzyskanie dotacji ze środków samorządowych na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków, które zostaną wykonane w roku, w którym dotacja została przyznana. W roku 2007r. dotacje zostały przyznane Wspólnocie Mieszkaniowej Sukiennice 5 i Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja na kwotę 557 500 zł, prace i roboty wykonano i złożono sprawozdania.

W roku 2008 ze środków samorządowych udzielono dotacji 8 wspólnotom mieszkaniowym, w budynkach: Sukiennice 4, Rynek 15, Długa 19, Długa 31, Długa 35, Długa 47-49, Armii Krajowej 10 i Staromiejska 12 oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja (II etap prac) i również wszystkie prace i roboty budowlane zostały wykonane w terminie. Łączna kwota dotacji udzielonych i wykorzystanych na wykonanie prac i robót budowlanych w roku 2008 wynosi 1 326 484 zł.

W roku 2009 przyznano, stosownymi uchwałami na podstawie złożonych wniosków, 17 dotacji na kwotę 2 389 487 zł. Zrealizowano prace i roboty budowlane przy budynkach: Chopina 1, Chopina 13, Dzierżonia 4, Długa 61, Jabłkowa 7, Piastowska 3, Sukiennice 3 i kościół p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża. Łączna kwota dotacji udzielonych w roku 2009 – to 1 269 261 zł.

W roku 2010 przyznano 12 dotacji na łączną kwotę 1 059 817 zł, na prace przy budynkach: Długa 13, Długa 9-11, Długa 33, Sukiennice 5, Piastowska 3, Piastowska 9, Młynarska 5, Robotnicza 16, Trzech Kotwic 10, Ofiar Katynia 40, Szkolna 17 oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu Tryptyk Świętej Rodziny w Kościele p.w. Świętego Mikołaja.

W czerwcu 2010r. Rada Miejska Brzegu podjęła nową uchwałę o zasadach przyznawania dotacji, zgodnie z którą można się ubiegać zarówno o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz na sporządzenie dokumentacji projektowej, które mają być wykonane, jak również o refundację już sporządzonej dokumentacji oraz wykonanych prac i robót. O dotację może wystąpić zarówno osoba fizyczna, jak również jednostka organizacyjna będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru, albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie. Uchwała określa zasady na jakich dotacja może być udzielona i rozliczona.

Wnioski o dotacje można składać każdego roku w terminie do 30 września, a po weryfikacji wniosku dotacja jest przyznawana uchwałą Rady Miejskiej, na początku następnego roku, ze środków budżetowych następnego roku kalendarzowego. Prace konserwatorskie i roboty budowlane oraz dokumentacja, na wykonanie których wnioskodawca uzyskał dotację muszą być wykonane i rozliczone sprawozdaniem w roku przyznania dotacji. Środki finansowe są przekazywane zgodnie z umową zawartą z dotowanym, na konto wnioskodawcy.
Załącznikiem do uchwały jest wzór wniosku i wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji.

Zobacz galerię przed i po remontach obiektów zabytkowych

Załączniki do pobrania